Ius est ars boni et aequi
Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

Świadczone usługi

Nieruchomosci

 • analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
 • negocjacje między wierzycielami i dłużnikami, w tym m.in.: z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi,
 • postępowania o wydanie i zasiedzenie nieruchomości,
 • postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • postępowania o zasiedzenie służebności drogi koniecznej.

Odszkodowania

Kancelaria działa na rzecz osób poszkodowanych w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w szczególności w sprawach dotyczących:

 • roszczeń do ubezpieczycieli, np. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia majątkowego (np. AC, lub z powodu szkód spowodowanych przez żywioły tj. powodzie, zalania, pożary), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia na życie,
 • roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych,
 • odszkodowania za urazy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych, szkody fizyczne, i psychiczne,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu urazów oraz szkód powstałych w zakładzie pracy,
 • odszkodowania za zniszczone mienie,
 • roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku błędów medycznych,
 • rent w związku z trwałym inwalidztwem i trwałą niezdolnością do pracy na skutek wypadku,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • zadośćuczynienia z powodu niesłusznego pozbawienia wolności,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • rent na zwiększone potrzeby życiowe,
 • zwrotu utraconych zarobków.