Oferta prowadzonej przeze mnie Kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej (osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne). Kancelaria specjalizuje się w szczególności w następujących płaszczyznach prawa:

Procesy sądowe i windykacja

Kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie sporów sądowych oraz windykacji i ściągania należności dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Proces windykacyjny rozpoczynam poprzez podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym - mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty. Kolejny etap to postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego, który z kolei jest podstawą skierowania sprawy do komornika, który prowadzi egzekucję.

Odszkodowania

Kancelaria działa na rzecz osób poszkodowanych w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w szczególności
w sprawach dotyczących:

 • roszczeń do ubezpieczycieli, np. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia majątkowego (np. AC, lub z powodu szkód spowodowanych przez żywioły tj. powodzie, zalania, pożary), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia na życie,
 • roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych,
 • odszkodowania za urazy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych, szkody fizyczne, i psychiczne,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu urazów oraz szkód powstałych w zakładzie pracy,
 • odszkodowania za zniszczone mienie,
 • roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku błędów medycznych,
 • rent w związku z trwałym inwalidztwem i trwałą niezdolnością do pracy na skutek wypadku,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • zadośćuczynienia z powodu niesłusznego pozbawienia wolności,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • rent na zwiększone potrzeby życiowe,
 • zwrotu utraconych zarobków.

Sprawy rodzinne

 • rozwody,
 • separacje,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • alimenty,
 • umowne ustroje majątkowe małżeńskich,
 • przymusowe ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
 • zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków,
 • rozliczenie konkubinatu,
 • przysposobienie (adopcja),
 • zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa,
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalanie zakresu widzeń z małoletnim dzieckiem,
 • ubezwłasnowolnienie.

Prawo pracy

 • ustalanie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej,
 • zasady wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny),
 • zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,
 • działalność organizacji związkowych,
 • dyskryminacja w zatrudnieniu,
 • mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy,
 • wypadki przy pracy.

Nieruchomości

 • analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych
  i rejestrów gruntów,
 • negocjacje między wierzycielami i dłużnikami, w tym m.in.: z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi,
 • postępowania o wydanie i zasiedzenie nieruchomości,
 • postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • postępowania o zasiedzenie służebności drogi koniecznej.

Spadki

 • stwierdzenie nabycia spadku i działu spadku,
 • dziedziczenie ustawowe,
 • dziedziczenie testamentowe,
 • pomoc przy sporządzaniu testamentów,
 • zapisy i polecenia testamentowe,
 • pozwy o zachowek,
 • przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • umowy dotyczących spadku - zrzeczenia się dziedziczenia, zbycia spadku w całości lub w części,
 • zabezpieczenie spadku i spisu inwentarza,
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • unieważnienie testamentu
 • możliwości wydziedziczenia.

Prawo administracyjne

 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.

Prawo konsumenckie

 • reklamacje zakupionych towarów i usług,
 • odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość,
 • zwrot i wymiana zakupionego towaru,
 • rękojmia za wady fizyczne lub prawne rzeczy.

Prawo karne

 • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie powoda cywilnego – w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa,
 • szeroko rozumiane prawo spółek handlowych.