Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi jest każdorazowo ustalane przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy (indywidualnie
z Klientem). Przy określeniu wysokości honorarium brane są pod uwagę
w szczególności następujące kryteria: konieczny nakład pracy, stopień trudności
i złożoności sprawy, wymagana specjalistyczna wiedza i miejsce świadczenia usługi.

Kancelaria oferuje również (w szczególności przedsiębiorcom) pomoc
w ramach tzw. stałej obsługi prawnej. W takich przypadkach wynagrodzenie jest ustalone w formie miesięcznego ryczałtu, ewentualnie stawek godzinowych
z uwzględnieniem rodzaju zleconych spraw. Kancelaria oferuje również system wynagrodzenia z premią za pomyślny wynik sprawy (Success Fee), oraz
system godzinowy.